Portal Finansowy e-Banki

Szukaj:


Pierwsze emisje Strukturyzowanych Bankowych Papierów Wartościowych w ofercie Alior Banku

Od 18 maja 2009 r. w ofercie inwestycyjnej Alior Banku dostępne są pierwsze emisje Strukturyzowanych Bankowych Papierów Wartościowych. Klienci Banku mogą skorzystać z dwóch dwuletnich Produktów strukturyzowanych na WIG20:

- PLN-100-WIG20-20110609 oferującego 100% ochronę kapitału w dacie zapadalności, Inwestor partycypuje w 100% we wzroście indeksu WIG20 (Indeks) do czasu, gdy WIG20 osiągnie poziom 140% (Bariera) w którymkolwiek momencie inwestycji. Jeżeli Bariera zostanie osiągnięta Inwestor otrzyma Kupon nie mniejszy niż 7% i nie większy niż 9%. Wartość Kuponu zostanie ustalona nie później niż w Dniu Emisji.

- PLN-90-WIG20-20110609 oferującego 90% ochronę kapitału w dacie zapadalności. Inwestor partycypuje w 100% we wzroście indeksu WIG20 (Indeks) oraz w spadkach, jednak jego strata jest ograniczona maksymalnie do 10%. Partycypacja Inwestora we wzrostach Indeksu kończy się, gdy WIG20 osiągnie poziom 140% (Bariera) w którymkolwiek momencie inwestycji. Jeżeli Bariera zostanie osiągnięta Inwestor otrzyma Kupon nie mniejszy niż 16% i nie większy niż 18%.

Jeżeli Bariera została osiągnięta, a na koniec inwestycji WIG20 jest poniżej wartości początkowej, wówczas Kupon pomniejszany jest o wartość spadku Indeksu, ale nie więcej niż o 10%. Wartość Kuponu zostanie ustalona nie później niż w Dniu Emisji.

Produkty strukturyzowane oferowane są w formie Bankowych Papierów Wartościowych, których emitentem jest Alior Bank. Zapisy można składać w placówkach Banku w dwutygodniowym okresie subskrypcji od 18 do 29 maja 2009 r. Minimalna wartość zapisu to 5.000 PLN a opłata dystrybucyjna wynosi nie więcej niż 1%.

Pełne warunki emisji zawarte są Propozycji Nabycia, Ogólnych Warunkach Emisji oraz Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji, które można znaleźć na stronie www.aliorbank.pl jak również otrzymać bezpłatnie w placówce Banku.

Dodaj komentarz:

Może zainteresują Cię również artykuły:

    No related posts
    Alior Bank

    Alior Bank to ogólnopolski bank uniwersalny, obsługujący wszystkie segmenty rynku w ramach dwóch pionów: detalicznego i biznesowego. Strategia banku zakłada zrównoważony i racjonalny rozwój, w oparciu o zasady tradycyjnej i solidnej bankowości: przejrzystość, bezpieczeństwo, stabilność, odpowiedzialność, doradztwo, przedsiębiorczość oraz innowacyjność. Oferta banku skierowana jest do Klientów, którzy oczekują wyższego poziomu usług, doradztwa i wyższej zyskowności produktów. Bank udostępnia w standardzie produkty i usługi, które dotychczas oferowane były jedynie wybranym, najbogatszym Klientom, oraz produkty dotąd niedostępne na rynku.

Inteligo